Strona główna » Archiwum

Adwent razem z Aniołami
Grupy duszpasterskie - Zastęp Rycerstwa Świętego Michała Archanioła

W okresie Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości odprawia się mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie nazywaną roratami.

Roraty odprawiane są przed wschodem słońca, podkreślają wyjątkowość tego okresu. Nazwa pochodzi od pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów „ Rorate caeli desuper”- „ Spuśćcie rosę niebiosa”.
Ta msza roratnia jest szczególnym znakiem obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny.
„Oto Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida, a na imię miała Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: „ Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”

( Łk. 1, 26-28).

Anioł oznajmia Maryi, że Bóg Ją wybrał na Matkę Syna Bożego, który weźmie z Niej ciało i stanie się człowiekiem. Maryja przyjmuje słowo Boże, rozważa, wierzy w orędzie, jakie ono zawiera, poddaje się mocy Ducha Bożego i oddaje się cała do dyspozycji Boga: „ Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”

(Łk. 1,38)

Zważmy, że Bóg mógł bezpośrednio oznajmić Maryi swoją wolę, jednak uczynił to poprzez posługę anioła. Objawił w tym swoją mądrość i wszechmoc. Każdemu z nas Bóg podaje swoją wolę i natchnienia poprzez naszego Anioła Stróża, należącego do Mistycznego Ciała Chrystusa. Kiedy Syn Boży zamieszkał pod Niepokalanym Sercem Maryi, Aniołowie adorowali Go i oddawali cześć Maryi, Jego Matce.”
Jako córka Narodu Wybranego wraz z wszystkimi pokoleniami czekała na Jego przyjście. Tym razem z Kościołem czeka na ponowne przyjście chwalebnego, uwielbionego Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim, wspiera Kościół w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański.


( Materiały z portalu katolickiego i modlitewnika różaniec z aniołami).
 

Archiwum wpisów z: